>>>> <<<<

Latviešu tautas pasakās un tautasdziesmās bieži parādās dievību tēli, kas pieņem vienkāršotas formas un atklājas ikdienišķās darbībās. Dzīvē sastapts cilvēks spēj iemiesot dievišķuma apziņu un caur tiešu vai netiešu saskarsmi - nodot ziņu. Šādi tiek radīti cilvēka valodai saprotami mājieni, sniedzot iespēju mijiedarboties, mācīties, attīstīties un veidot pilnvērtīgāku pasauli. Pieskaroties dievišķajam tiek dota iespēja risināt sasāpējušos situāciju jaunā, nu jau efektīvākā manierē, un caur to - mainīt arī pašam sevi. Mēs paši esam kā šie pirmtēli - diendienā sastopami tuvākos un tālākos blakus esošos cilvēkos. Caur tautisko ziņu mācāmies, ka svētums var slēpties ikvienā no mums. Sadzīviskās lietās un to iedabās. Dabā un tās norisēs. Sīkākajā vienībā. Kas augšā, tas arī apakšā. Katrai vissīkākajai Dieva izpausmei ir sava vērtība. Ja tevī būs tiecība, arī tu šos ziņojumus spēsi ievērot…

Kāpēc kokle kā izpauduma instruments? Jo tā savieno Dievu un garu pasauli ar cilvēku pasauli. Tā darbojas kā vidutājs - translētājs, kas spēj novadīt šo divu pasauļu harmonisku mijiedarbību. Kokle latviešu tautas folklorā pārstāv un simbolizē dvēselisko sfēru un tautas dziedošo garu… Par to arī stāsts. Kā savienoties ar netveramo, bet mūsos ieausto informācijas plūsmu? Skaņa rada sajūtas, intuitīvo plūdumu, saikni un saziņu ar seno – dzimtu un senčiem, dievišķo. Kokle iekustina spēlētāja dvēseles stīgas un ļauj saslēgties ar tā dziļāko, patieso būtību. Tam par godu – šis būs kokles spēlētāju stāsts, jeb stāstu sērija par tiem, kas jau sastapušies.Tas ir māksliniecisks pētījums par pirmatnējiem tēliem – to eksistenci un darbošanās spēju šī brīža latvieša apziņā. Kā tie dzīvo un ierakstās mūsdienu telpā? Esam radījuši visaptverošu, latviskajā ziņā balstītu tēlu sistēmu. Tos vizuāli un skaņiski iemiesjam – ietērpjam, izspēlējam un jaunradām. Attēlojam Dieva šķautnes, kas iemājo šai-saulē. Miesā, garā un funkcijā.

17 dažāda tipa kokles, vairāk kā 27 Latvijā zināmas muzikālas personības, 12 īpaši nozīmīgas Latvijas ainavas, kas virzās vienā ritmā ar dabas cikliem un attēlotas 12 kalendāro mēnešu ietvaros. Katrā no tām atspoguļoti viens vai vairāki dievību, garu un cilvēku tēli - laiktelpas bāzes arhetipi. Tie ir veidoli, kas dzīvo cauri gadu tūkstošiem un arī šodienas telpā, katram ir savs pamatojums un iedalītais uzdevums. Tiek aplūkoti gan tēva, mātes, bērna, karavīra un ķēniņa arhetipi, gan starpasauļu vidutāji – burvji un raganas, gan tādus dievišķā plāna veidoli kā – Dievu, Dieva dēli un Saules meitas, Nāve, Ūsiņš, Velns un garu pasaule. Mūziķi tapuši ietērpti īpaši veidotos, uz senlatviešu tērpiem balstītos, latviešu amatnieku darinātos, tomēr variētos un mūsdienu garam atbilstošos tērpos... Latviskais kods, kas ietverts jaundardītā variācijā...

Built with Berta.me